• (+420) 728 948 479
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

Mediace jako rychlý a efektivní způsob řešení sporů v oblasti franchisingového podnikání.

MEDIACE

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Mediace je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu.

VÝHODY MEDIACE PRO FRANCHISINGOVÉ KONCEPTY

Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení konfliktu a podobou konečného výsledku; je časově a ekonomicky úsporná, probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale prostor pro případnou budoucí spolupráci; důvěrné informace uchovává mezi účastníky. Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie.  Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, v daném případě může jít nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty.

NABÍDKA SLUŽEB IP MEDIAČNÍHO CENTRA PRAHA

Předmětem nabídky spolupráce IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav a České asociace franchisingu je proškolení specializovaných mediátorů pro oblast franchisingového podnikání a zápis jejich specializace na seznam IP mediátorů vedený tímto centrem. Tito vysoce kvalifikovaní mediátoři budou odborně připraveni řešit spory při franchisingovém podnikání. Mimosoudní řešení sporů (ADR) by se mělo stát pevnou součástí kultury řešení sporných situací, při kterých dochází v každém podnikání. V případě franchisingového podnikání jde obvykle o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu mezi franchisory navzájem, mezi franchisory a franchisanty, nebo ve vztahu k jejich zaměstnancům či obchodním partnerům. Pokud dojde ke sporu v rámci franchisingového podnikání, IP mediační centrum Praha doporučí vhodného mediátora, který je odborně proškolen se zvláštní specializací na franchising, případně si ho strany mohou vybrat sami ze seznamu IP mediátorů.

PŘEDSTAVENÍ IP MEDIAČNÍHO CENTRA PRAHA, ZAPSANÝ ÚSTAV

Vizí ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví se zaměřením na alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací, jakož i na vzdělávací, publikační a výzkumnou činnost s tím související. Zakladatelem je společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., člen České asociace franchisingu, která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising.

Hlavní činnost ústavu spočívá na těchto čtyřech základních pilířích:

1. Šíření poznatků o ochraně IP

Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracuje přitom s malými a středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, které se na činnosti ústavu podílejí. Např. pro rok se bude ústav zaměřovat na informace ohledně implementace fondu Evropské komise COSME FUND pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19. Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž SME refunduje 75% této částky za poskytnuté služby. Dále z tohoto fondu bude poskytována 50 % dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech. IP mediační centrum proto úzce spolupracuje s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která je rovněž zastoupena ve správní radě.

2. Znalostní podpora v oblasti IP

Ústav se systematicky zaměřuje na získávání informací a podpory od WIPO, EUIPO, ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Pokud jde např. o spolupráci s WIPO, zdejší WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií. IP mediační centrum Praha systematicky shromažďuje znalostní podporu také od Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací. Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) poskytuje IP mediačnímu centru Praha znalostní podporu zejména v oblasti školení mediátorů a tvorby pravidel pro činnost ústavu a provádění mediací v oblasti IP v České republice. ​Ústav úzce spolupracuje také s Úřadem průmyslového vlastnictví při vyhledávání možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných. Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice. Ve správní radě IP mediační centra Praha, zapsaný ústav, jsou proto špičkoví odborníci na ochranu duševního vlastnictví.

3. Přednášková a publikační činnost

Ústav dále zajišťuje a zprostředkovává přednáškovou činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví a dalšími organizacemi. Např. pro rok 2021 doporučuje webinář pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) o systému alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR) WIPO v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), který se koná dne 23. února 2021 – více na​ https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/2302 webinar_wipo.html. Ústav také zprostředkovává pro zájemce specializované webináře pořádané EUIPO -  více na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/learning. Pokud jde o publikační činnost, ústav zajišťuje publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s předními odborníky z praxe a zprostředkovává zájemcům informace ze specializovaných informačních portálů, se kterými spolupracuje.

4. Služby mediátorům

Ústav zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV. Ústav také organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů podle pravidel (ADR) IP mediačního centra Praha, které byly vytvořeny ve spolupráci s odborníky v této oblasti. Za tímto účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Ústav školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Institutem průmyslově právní výchovy, kde přednášení špičkoví odborníci z ÚPV i z praxe. Ústav vede seznamy proškolených zapsaných mediátorů v oblasti duševního vlastnictví a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Ústav ve spolupráci s EUIPO a ÚPV zajistil na rok 2021 proškolení prvních mediátorů v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, tedy zajišťuje vysoce kvalitní proškolení a vede seznam kvalifikovaných IP mediátorů, schopných vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Ústav je schopen připravit ve spolupráci s Českou asociací franchisingu, ÚPV, EUIPO a odborníky na mediace kvalifikované IP mediátory pro oblast franchisingového podnikání. Zájmem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, je proto ve spolupráci s Českou asociací franchisingu vyškolit první specialisty v tomto oboru.

Kontakty a více informací:

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 283
843 130; Mobil: +420 602 331 905
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz

V Praze dne 22.2.2021
JUDr. David Karabec, MPA


Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.
Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479
 caf@czech-franchise.cz

IČ: 49625811

Copyright © 2024 Česká asociace franchisingu